Sản xuất kệ để hồ sơ, tài liệu văn phòng. Nhà Máy Sx Lớn Nhất Cả Nước. Giao Hàng Tận Nơi

Kệ để tài liệu- Hồ sơ chứng từ (4 Sản phẩm)

Giá bảo quản tài liệu lưu trữ theo TCVN 92512012
Giá liên hệ
TCVN 9253:2012 được chuyển đổi từ TCN 06:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Hệ thống giá lưu trữ văn phòng
Giá liên hệ
Khi các cơ quan, tổ chức được thành lập, các hồ sơ tài liệu lưu trữ sẽ tất yếu được hình thành vì đó là "huyết mạch" trọng hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Các hồ sơ tài liệu lưu trữ nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.
Giá lưu trữ hồ sơ tài liệu
Giá liên hệ
Tài liệu, hồ sơ được coi là một loại tài sản có giá trị như những tài sản
Giá kệ văn thư - Lưu trữ
Giá liên hệ
Đối với các cơ quan, tổ chức, công tác văn thư, lưu trữ cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều có một đặc điểm chung là trong quá trình hoạt động đều sản sinh những giấy tờ liên quan và những văn bản, tài liệu có giá trị đều được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Bởi đây là những bản gốc, bản chính, là căn cứ xác nhận sự việc đã xảy ra và có giá trị pháp lý rất cao. Việc soạn thảo, ban hành văn bản đã quan trọng, việc lưu trữ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ còn quan trọng hơn nhiều.
Hotline
0826.777.333
Zalo
0826.777.333
Viber
0826.777.333
Facebook
http://facebook.com/nhamaycokhikeviet
Facebook
http://facebook.com/nhamaycokhikeviet